Beskyt skovene

Økosystemer

Beskyt skovene. Foreningen Danmarks Natur har fokus på at genoprette urørte skovområder og øge biodiversiteten i de danske skove. Danmarks Naturs principper er, at skovene er en uundværlig del af den danske natur. De skal beskyttes og genoprettes for at bevare naturens mangfoldighed.

Flere vilde områder

Foreningen arbejder blandt andet med at skabe flere vildnis-områder, hvor naturen kan få lov at udfolde sig frit og uden menneskelig indblanding, og med at beskytte truede dyrearter og deres levesteder i skovene.

Hvad vi gør for økosystemerne i skoven

Danmarks Natur arbejder på forskellige måder for at sikre mangfoldige økosystemer i skovene. Beskyttelse, pleje af og oprettelse af skove er en afgørende faktor for klimakampen. Det er uundgåeligt. Skoven giver liv på så mange måder, at et alternativ ikke synes muligt. Se hvad foreningen arbejder med. Her er nogle eksempler:

Genopretning af urørte skove

Danmarks Natur arbejder for at genoprette urørte skovområder, hvor naturen kan udvikle sig frit og uden menneskelig indblanding. Dette kan bidrage til at øge biodiversiteten og skabe en mere naturlig balance i skoven.

Skovrejsning

Foreningen arbejder for at plante nye skove og skovområder på tidligere landbrugsjord. Eller andre områder, der tidligere har været påvirket af menneskelig aktivitet. Dette kan bidrage til at skabe nye levesteder for forskellige dyrearter og øge mangfoldigheden af planter og træer.

Beskyttelse af truede dyrearter

Danmarks Natur arbejder for at beskytte truede dyrearter og deres levesteder i skovene. Dette kan omfatte at sikre gode levesteder for fx sjældne fuglearter og pattedyr som eksempelvis pindsvin og egern.

Skovpleje

Foreningen arbejder også med at sikre en bæredygtig skovpleje, hvor der tages hensyn til skovens økosystemer og biodiversitet. Dette kan fx omfatte at lade dødt træ blive i skoven. Så kan det kan fungere som levested for insekter og andre smådyr.

Danmarks Natur arbejder for at skabe en mere mangfoldig og naturlig skov. Så naturen kan udvikle sig frit og i balance med omgivelserne.

Beskyt skoven

Beskyt Vandmiljøer

Mod Luftforurening

Genbrug Flasker

Beskyt Økosystemer

I de seneste år har der været betydelige fremskridt i oprettelsen af skove i Danmark. Både offentlige og private aktører har investeret i skovrejsning og genopretning af skovområder, hvilket har bidraget til øget skovareal og biodiversitet.

Initiativer til mere skov

Gennem initiativer som “Skov 2020” og “Plant et træ” er der blevet plantet tusindvis af nye træer og skabt nye skovområder på tidligere landbrugsjord eller andre arealer. Disse skove spiller en afgørende rolle i at absorbere CO2, bevare vandkvaliteten, skabe levesteder for vilde dyr og planter samt tilbyde rekreative muligheder for folk. Desuden har der været en stigende bevidsthed om vigtigheden af bæredygtig skovdrift og bevarelse af naturlige skovområder. Selvom der stadig er udfordringer og behov for yderligere indsats, er de fremskridt, der er gjort i oprettelsen af skove i Danmark, et positivt skridt mod at bevare og genoprette vores naturlige arv.

For at øge fremskridtet og genoprette endnu mere natur er der flere opgaver, som samfundet står over for. Det kræver først og fremmest politisk vilje og engagement til at prioritere naturbeskyttelse og genopretning af økosystemer. Lovgivning og politiske rammer skal skabe incitamenter og reguleringer, der støtter oprettelsen af skove og beskyttelsen af naturområder.

Private lodsejere og skov

Derudover er det vigtigt at skabe incitamenter for private landejere og virksomheder til at deltage i naturgenopretningsprojekter. Økonomiske støtteordninger og incitamenter kan motivere landejere til at plante træer og genoprette naturområder på deres ejendomme.

Samtidig er oplysning og bevidsthed afgørende for at engagere samfundet i naturgenopretning. Uddannelse og informationskampagner kan hjælpe med at skabe forståelse og opbakning til nødvendigheden af at genoprette mere natur.

Genopretning af skovområder

Foreningen Danmarks Natur spiller en væsentlig rolle i denne fremskridt og genopretning. De er aktivt involveret i at informere og oplyse offentligheden om vigtigheden af naturbevarelse og genopretning af økosystemer. De arbejder også direkte med at etablere og genoprette skovområder gennem deres projekter og initiativer. Danmarks Natur samarbejder med landejere, myndigheder og andre interessenter for at skabe bæredygtige løsninger og drive forandring.

Gennem deres ekspertise, netværk og advocacy-arbejde kan Danmarks Natur bidrage med vigtig viden og erfaring til at øge fremskridtet i oprettelsen af skove og genoprettelse af natur. Deres engagement og aktive deltagelse i projekter og samarbejde gør dem til en værdifuld partner i at realisere denne fremskridt og genoprette endnu mere natur i Danmark.

Klimaforandringer

Kyst og Hav

Kulturelle Ressourcer og Arv

Miljøbeskyttelse

Epidemiologi

Co2 reducering

El fra Vandkraft

Landskabsarkitektur

Arbejdsmiljø og Sikkerhed

Rekreative Områder

Genopretning

Vind- og Solenergi

Når Danmarks Natur har erhvervet en ejendom til naturgenopretning eller arbejder på andre miljøtiltag, er det en vigtig del af deres tilgang at engagere medlemmer og frivillige i processen. Foreningen inviterer medlemmer og andre interesserede til aktivt at deltage i forskellige aktiviteter og begivenheder, der bidrager til genopretningen af naturen.

En af de primære aktiviteter er at plante de indkøbte træer. Dette giver mulighed for, at medlemmer og frivillige kan komme ud i felten og bidrage direkte til at skabe nye skovområder og genoprette naturlige levesteder. Det er en håndgribelig og konkret måde at gøre en forskel på, samtidig med at det giver en følelse af ejerskab og engagement i naturgenopretningen.

Udover træplantning har Danmarks Natur en vigtig rolle i formidlingen af viden om bæredygtighed og naturens betydning. Gennem forskellige arrangementer, workshops og foredrag får medlemmer og frivillige mulighed for at lære mere om emner som biodiversitet, klimaforandringer og bæredygtig naturforvaltning. Dette bidrager til at øge bevidstheden og forståelsen for naturens udfordringer samt vigtigheden af at handle for at bevare og genoprette den.

Organisering

Organisering af begivenheder, hvor medlemmer aktivt kan gøre en forskel, er en central del af Danmarks Naturs tilgang. Det kan omfatte fælles rydning af invasive plantearter, etablering af vilde blomsterenge eller deltagelse i forskellige naturplejeaktiviteter. Disse begivenheder giver medlemmer og frivillige mulighed for at opleve og bidrage til konkrete handlinger, der gavner naturen og økosystemerne.

Gennem disse initiativer og aktiviteter skaber Danmarks Natur et engageret fællesskab af mennesker, der ønsker at gøre en forskel for naturen. Medlemmer og frivillige får mulighed for at omsætte deres interesse og passion for naturbeskyttelse til konkret handling, samtidig med at de bliver en del af et bredere netværk af ligesindede, der deler samme værdier og mål.

Beskyt skovene med Naturformidling helt tæt på

Danmarks Natur samarbejder aktivt med oprettelsen af Ringe Natur skole i byen Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ringe Natur skole er et spændende projekt, der har til formål at integrere natur- og miljøundervisning i skolens hverdag. Gennem dette samarbejde ønsker Danmarks Natur at styrke børns forståelse og kærlighed til naturen og opmuntre dem til at tage aktivt del i dens bevarelse.

Aktivt samarbejde med Ringe Naturskole

I samarbejde med skolen bidrager Danmarks Natur med ekspertise, ressourcer og undervisningsmateriale, der er skræddersyet til at øge elevernes viden om og engagement i natur og miljø. Foreningen hjælper med at udvikle undervisningsprogrammer, der fokuserer på bæredygtighed, biodiversitet, økosystemer og naturforvaltning.

Ringe Natur skole er en unik mulighed for eleverne for at opdage og udforske den omkringliggende natur og forstå dens værdi. Gennem praktiske oplevelser, feltstudier og samarbejde med naturvejledere og eksperter får eleverne førstehånds erfaring med naturen og lærer om dens kompleksitet og skrøbelighed.

Det aktive samarbejde mellem Danmarks Natur og Ringe Natur skole er en inspirerende model, der viser, hvordan uddannelse og naturbevarelse kan gå hånd i hånd. Dette initiativ bidrager ikke kun til at skabe en stærkere forbindelse mellem børn og natur, men også til at opbygge en bæredygtig fremtid, hvor næste generation er rustet til at beskytte og værne om vores naturlige arv.

Har du spørgsmål til Danmarks Natur?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at blive en del af vores fællesskab, der arbejder for at beskytte og bevare vores naturlige arv.